Úvod

Vítejte na stránkách Základní a Mateřské školy v Běcharech.

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2008/2009 byl velkým zlomem v životě žáků naší školy, ale i jejich pedagogů. Od tohoto roku jsou všichni žáci vyučováni podle školního vzdělávacího programu, který je nazvaný „Každý něco umí„.

Cílem programu je ukázat cestu každému žákovi, jak být dobrý a úspěšný, sledujeme především, aby si dokázali naši žáci věřit, aby poznali své silné stránky, ale i své slabiny. Chceme vychovávat mladé osobnosti se zdravým sebevědomím, které se jednou dokážou postavit do života.

Těm, kteří nemají takové předpoklady k úspěšnému zvládnutí učiva, se snažíme svým postojem a neustálým působením dokazovat, že si jich vážíme pro jiné stránky jejich osobnosti, především pro jejich volní vlastnosti, manuální zručnost, sportovní úspěchy. Tyto snahy korespondují se zájmovými kroužky, které ve škole pracují a kde každý žák má možnost uplatnit své schopnosti.

Všechny tyto snahy se promítají do samotné výuky. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka. Naše příprava na vyučování vždy sleduje a respektuje žáky nadané a žáky slabší. Pro každého žáka se připravuje taková činnost, která vychází z jeho schopností a dovedností, takže i ten slabší žák dokáže být ve výuce úspěšný a zažívá pocit spokojenosti z dosažených výsledků. Do hodin zařazujeme hry, zajímavější formy práce, snažíme se, aby každý žák byl plně vtažen do samotného vyučovacího procesu. Nedílnou součástí při výuce bývá využívání interaktivních tabulí, které jsou v každé třídě a výukové programy na počítačích. Při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro jejich pozdější studium. V prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikaně).

Každou vyučovací hodinu se snažíme vytvořit efektivní, protože to je cesta, která vede k dosažení požadovaných výstupů. V principu skupinového vyučování zaměstnáváme žáky všech ročníků tak, aby se vzájemně nerušili. Zároveň uplatňujeme principy tzv. otevřené třídy, kdy žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé předměty spojují s žáky jiného ročníku. Součastně během výuky zvyšujeme také sociální kooperaci mezi žáky, kdy jsou samotní žáci častěji vystavovány příležitostem ke spolupráci mezi sebou a vytvářejí si součastně respekt k ostatním spolužákům, ale i ke všem pracovníkům školy. Ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti vytváříme méně stresující prostředí než ve velké škole.

Snahou školy je otevřít se rodičům či veřejnosti, a to nejen v den otevřených dveří. Mezi důležité priority patří úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem školy.

Snahou nás pedagogů je působit na žáky tak, aby měli zdravé sebevědomí, vedeme je k tomu, aby dokázali vyslovit svůj názor, byli schopni ho zdůvodnit, měli by být přemýšliví a tvořiví. Měli by být funkčně gramotní, dokázat si vyhledat potřebné informace a dokázat s nimi následně pracovat. Měli by zvládnout základní výstupy při práci s počítačem. Zaměřujeme se na uplatňování a práci s mateřským jazykem, na vzájemnou komunikaci mezi vrstevníky a všemi pracovníky školy.

Také v tomto roce připravujeme pro naše žáky plno řadu akcí. Podrobnosti o jednotlivých akcích, které budou probíhat na naší škole naleznete v sekci Aktualit.

Projekty – o nich více v odkazu Projekty.

Ředitelka školy, Mgr. Alena Říhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.